CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: quality of science

Không chỉ các nhà nghiên cứu mà những người bình thường cũng có thể mang đến những đóng góp không ngờ tới cho khoa học.
Bài về công việc xuất bản rất hay, của Virginia Gewin, trên Nature: “How to write a first-class paper” ngày 28-2-2018.