CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: quán nước

Tôi nhiều tuổi, vào sinh ra tử, nay nghỉ hưu trông xe. Ở đây đông người, nhưng làm bạn với tôi chỉ có chú chim sâu khi nãy. Nó nhảy lách tách vui vẻ, nhưng là đi kiếm ăn. Nó lao động chăm chỉ từ sáng tới tối, mà không chắc đã no. Sáng nay chưa kịp bắt sâu đã bị ăn sỏi.