CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: reading

Olivia Rissland (University of Colorado) chia sẻ trên Nature Index rằng mỗi ngày đọc thêm một bài nghiên cứu mới giúp cô trở thành nhà khoa học toàn diện hơn.
Đọc lướt sách trên các thiết bị điện tử cho thấy một số ảnh hưởng tới cách tư duy của con người.