CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: red-shanked douc

Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu chỉ sinh sống tại vùng rừng núi ở Việt Nam, Lào và Campuchia.