CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Relative labor costs

Nghiên cứu về các chi phí tương đối và FDI cho thấy Việt Nam đang có nhiều ưu thế về nhân lực so với các nước láng giềng.