CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: reproducibility

Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.
Brian Nosek và các cộng sự ở tổ chức Center for Open Science (COS) tiếp tục công bố kết quả của thử nghiệm tái xác lập kết quả nghiên cứu trên hai tạp chí đỉnh cao Nature và Science.
Philip Stark của Nature kêu gọi cho các yếu tố tiền tái lập (preproducibility) trước khi nói đến khả năng tái lập kết quả nghiên cứu.