CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: research and development

Xin giới thiệu một đánh giá gọn gàng nhưng sâu sắc trên tạp chí Nature (1978) về quá trình tái thiết nền khoa học tại Việt Nam.
Nghiên cứu tại các trường đại học ở Mỹ và Canada cho thấy hoạt động hướng đến công chúng thật sự chưa được đánh giá đúng mức, và các hoạt động nghiên cứu vẫn là yếu tố tiên quyết cho một sự nghiệp xán lạn.
Bên cạnh Trung Quốc và Nhật Bản, một số quốc gia Đông Á cũng đang dần trở thành các trung tâm nghiên cứu mạnh thông qua khoa học ứng dụng và giải quyết các vấn đề nội tại.