CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: research manuscript

Gợi ý từ tổng biên tập tạp chí European Science Editing—Ksenija Baždarić—về quá trình thiết kế và xác nhận bảng hỏi trong nghiên cứu khoa học.
Mục "phương pháp luận" có mục đích mô tả lại chính xác nghiên cứu được thiết kế thế nào, dữ liệu được thu thập, phân tích và sử dụng ra và đặc biệt những thông tin này chính là cách để đánh giá hiệu lực của toàn nghiên cứu. Vậy có cách nào để viết tốt mục này?
Bài viết cung cấp lời khuyên rất bổ ích, và quan trọng là thực tế, giúp cho những người lần đầu tiên viết bản thảo khoa học có thể vững tin và có dũng khí bước tới hoàn thành mục tiêu công bố khoa học đầu tiên. Người đóng góp các ý kiến tuyệt vời này là Angel Borja, viết trên mục cố vấn khoa học của Elsevier (2-3-2015).