CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Research Writing in the Social Sciences

Năm ngoái, SSHPA đã giới thiệu tới độc giả về khoá học Research Writing in the Social Sciences. Ngày 8/6 tới 26/7/2021 tới đây, khóa học sẽ tiếp tục được tổ chức bởi AuthorAID.