CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: science editing

Phó tổng biên tập tạp chí The Lancet Psychiatry, Joan Marsh, giới thiệu về Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu trên Elsevier Connect.