CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: science metrics

Ngày 23-6-2020, CiteScore 2019 đã được Scopus cập nhật cùng với cách tính mới.
Ẩn dụ gợi đến hình ảnh rõ ràng để giải thích cho những khái niệm phức tạp. Và đo lường khoa học cần một phép ẩn dụ rõ ràng và "đẹp" vì nó diễn tả một vấn đề phức tạp: sự tương tác của hàng triệu nhà nghiên cứu và các tác phẩm của họ.