CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific budget

Tác giả Charles Q. Choi chia sẻ trên Nature các cách khắc phục khó khăn của các nhà nghiên cứu tại các quốc gia có điều kiện hạn chế.
Kế hoạch ngân sách của Horizon Europe đang trở thành một vấn đề cần được tranh luận trong giới khoa học châu Âu