CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific integrity

Đọc khoa học giống như uống rượu vậy: rất gây nghiện nhưng cần tiêu thụ có trách nhiệm.
Hơn 800 nhà khoa học đưa ra lời kêu gọi trên Nature hướng tới loại bỏ khái niệm “mức ý nghĩa thống kê” (statistical significance) khỏi các nghiên cứu và ấn phẩm khoa học.
Kết quả khảo sát mới cho thấy số lượng trường hợp bản thảo đạo văn thực tế ít hơn so với cảm nhận của biên tập viên.
Một trường hợp bị rút bài qua đó RetractionWatch nêu nguyên nhân vì tác giả ăn cắp bản thảo của người khác trong lúc làm phản biện.
Khoa học không phải là một con đường thẳng. Vì thế, để giúp công chúng hiểu về khoa học, truyền thông khoa học cần phải phân biệt rõ ràng giữa thực tế, bằng chứng và lý thuyết.