CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scientific publishing

Báo cáo định tính mới của Editage cho thấy giới xuất bản học thuật vẫn cần thay đổi, điển hình là hướng dẫn quy chuẩn bản thảo và hệ thống nộp bài hiện nay.
Tác giả Sneha Kulkarn gợi ý các hướng đi để giúp đỡ các nhà nghiên cứu không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vượt qua được rào cản về ngôn ngữ.
Trong khi viết các bài nghiên cứu, đánh giá và bình luận khoa học, các tác giả thường xuyên phải đưa ra các nhận định. Những đánh giá, bình luận đó có lúc vững vàng, có khi mỏng manh dễ vỡ. Có khi thông tin chính xác, nhưng cũng lại có khi dẫn chiếu nguồn khó kiểm chứng.
Tôi không có giao đãi gì đặc biệt với Gs. Harvey, dù có biết ông ấy và Nancy Napier có một số dự án và tác phẩm chung với nhau. Ấn tượng rõ nhất chỉ là một tập slides bài giảng của Mike về xu hướng xuất bản trong ngành quản trị thời đại toàn cầu hóa.
Việc rút bài trong hòa bình, hợp chuẩn, đảm bảo các quy tắc lưu trữ, và văn minh, được xếp vào nhóm “heroic act”.