CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientometrics

Mới đây, tạp chí Scientometrics đã có quyết định rút bài đầy tranh cãi.