CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: scooped

Việc ‘bị nẫng tay trên’ trong khoa học, tức kết quả nghiên cứu của mình bị một tác giả khác công bố trước, không hẳn lúc nào cũng là vận đen cuộc đời.