CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scopus

"Không có tiêu chuẩn công bố quốc tế thì những quy định đầu vào, dù có chặt chẽ đến đâu, cùng với các yêu cầu giải trình xã hội, liêm chính học thuật... cũng không thể ngăn cản được việc cho ra lò các tiến sĩ rởm”.
Ngày 27/05/2021, cơ sở dữ liệu (CSDL) Scopus chính thức cập nhật hệ số tác động (HSTĐ) CiteScore 2020. Trong lần cập nhật này, hơn 26.000 tạp chí đã được Scopus cung cấp CiteScore, trong đó hơn 13.000 tạp chí là không HSTĐ Journal Impact Factor của Web of Science.
Mới đây, Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports 2021 với cập nhật Journal Impact Factor 2020.
Sau đợt cập nhật dữ liệu 2021 vừa qua, tạp chí Sustainability của nhà xuất bản MDPI đã thăng hạng Q1 với CiteScore 2020 = 3.9.
Ngày 23-6-2020, CiteScore 2019 đã được Scopus cập nhật cùng với cách tính mới.