CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: silver-backed chevrotain

Mới đây, tạp chí Nature Ecology & Evolution mới đây đã công bố các bằng chứng khoa học đầu tiên về loài cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Việt Nam (Tên khoa học: Tragulus versicolor) sau gần 30 năm.