CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Smart city

Nghiên cứu về thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững đã phân tích sự khác biệt và trung lặp trong 6 thuật ngữ thông dụng: ‘sustainable city’, ‘low carbon city’, ‘smart city', ‘knowledge city’, ‘resilient city’ và ‘eco city’