CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: social capital

Nghiên cứu mới tìm hiểu về sự bất bình đẳng giới tính và các vấn đề xã hội. Các tác giả gợi ý phụ nữ tại nông thôn Việt Nam cần tự có các kế hoạch ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu
Với việc phân tích một lượng dữ liệu dọc (longitudinal data) về các doanh nghiệp tại Việt Nam trong khoảng 2005-2015, các tác giả đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả (causal impact) của vốn xã hội lên sự vận hành của các doanh nghiệp.