CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: social economics

Ý kiến chia sẻ của tác giả Nguyễn Việt Cường (NEU, MDRI) về khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nghiên cứu kinh tế xã hội.