CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: social work

Những tiến bộ trong công nghệ đã mở ra cơ hội cho các phương pháp sư phạm sáng tạo, điển hình qua mạng trực tuyến và hệ thống học điện tử. Mặc dù giáo dục trực tuyến mang đến cơ hội kết nối tri thức toàn cầu, nâng cao nhận thức và công bằng xã hội, song nó có thể là công cụ thuộc địa hóa thông qua việc sản sinh lợi nhuận, tạo sự phụ thuộc lên giao dịch thị trường và ảnh hưởng trong các cuộc đàm luận.
Các tổ chức thiện nguyện của nhà Phật đang phát triển dần thành mô hình cung cấp dịch vụ xã hội, vì thế cần có các phương án thích hợp để hỗ trợ.