CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: sociology

Để có góc nhìn khái quát nhất về sự chuyển đổi trên phương diện luật pháp và xã hội học của bản án tử hình ở Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, tác giả Trần Kiên và Vũ Công Giao ( Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội ) đã tiến hành nghiên cứu về đề tài này.
Tổng quan các nghiên cứu về sự phân tầng, giai cấp xã hội và gợi ý về khung khái niệm cho các nghiên cứu về sau.