CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Southeast Asian politics

Năm 2019, Routledge sẽ cho ra mắt tác phẩm về vấn đề biển đảo Việt Nam của nhà sử học kì cựu Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (Đại học Sài Gòn), được dịch bởi Lâm Vĩnh Thế (University of Saskatchewan, Canada).
Nghiên cứu mới phân tích tình hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, và các ảnh hưởng của nó đến nội bộ ASEAN cũng như tiếng nói của ASEAN với tư cách là một thể thống nhất trong khu vực.