CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Springer Nature

Các tạp chí thuộc Springer Nature, bảo gồm cả Nature và các tạp chí thuộc Nature Research, sẽ ủng hộ các chính sách của Plan S. Kể từ tháng 01-2021, các chính sách xuất bản mở hoàn toàn sẽ được tạp chí này giới thiệu tới các nhà nghiên cứu.
Nhà xuất bản Springer Nature đưa ra chính sách thống nhất khuyến khích các nhà nghiên cứu chia sẻ bản thảo tiền xuất bản preprint.
Eleven research funders in Europe announce ‘Plan S’ to make all scientific works free to read as soon as they are published.