CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: SSHPA

Trong giai đoạn 1986-2008, xuất bản quốc tế hầu như không tồn tại trong giới học thuật Việt Nam, ngoại trừ ngành Toán. Kể từ năm 2008, sự xuất hiện của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã thúc đẩy quá trình xuất bản quốc tế; đồng thời, việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xuất bản quốc tế cũng là bàn đạp cho năng suất xuất bản sau này.
Năm 2020, ngành KHXN&NV tại Việt Nam đạt những mốc quan trọng về năng suất, năng lực, và ảnh hưởng.
Sách học thuật vẫn có chỗ đứng của chúng trong kho tàng khoa học nhân loại, mặc dù không còn vị thế trọng yếu như thưở xa xưa.
Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.