CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: stock returns

Nghiên cứu mới của nhóm tác giả Việt Nam về định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư tại thị trường mới nổi này.
Giai đoạn siêu mặt trăng có những ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tại Việt Nam.