CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: stock valuation

Nghiên cứu mới của nhóm tác giả Việt Nam về định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư tại thị trường mới nổi này.