CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: study abroad

Nghiên cứu mới điều tra về trầm cảm ở các sinh viên quốc tế và nội địa tại Nhật Bản.
Nghiên cứu mới tìm hiểu cơ chế dẫn đến sự yêu thích, trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại, và gợi ý của nó đến sự phát triển bền vững.