CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: success

Một nghiên cứu mới đây trên Nature đã thu thập 3 bộ dữ liệu lớn về khoa học, khởi nghiệp và khủng bố để tìm hiểu về cơ chế tác động tới động lực của sự thất bại.
tags: failure , success