CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Sustainability certification

Nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng tích cực của việc chứng nhận chuẩn bền vững đối với hiệu suất của ngành sản xuất cà phê, đồng thời chỉ ra xu hướng hội tụ năng suất của nông dân đã được chứng nhận và chưa được chứng nhận