CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: sustainable development goals

Nhà xuất bản Taylor & Francis triển khai chiến dịch #WeStandByOurPlanet với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã.
Tác giả Jessica Espey (Chương trình TReNDS, UN Sustainable Development Solutions Network) nhận định các quốc gia cần có các hệ thống cơ sở dữ liệu thật tốt để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững SDG.
Lời mời đóng góp bài chuyên đề “Academic Contributions to the UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship” tạp chí Sustainability [2018 JIF = 2.592; CiteScore = 3.01; SCImago H-Index = 53].
Để bắt kịp các quốc gia đang phát triển, đạt mục tiêu phát triển bền vững cũng như hướng đến sự ổn định lâu dài cho quốc gia, nhân loại, đầu tư mạnh vào khoa học là điều cực kì cần thiết.
Nghiên cứu mới đánh giá việc khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cơ bản ở 3 quận, huyện tại đồng bằng sông Cửu Long.