CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Sustainable tourism

Tác giả Nguyễn Thế Ninh (vm.697) mời các nhà nghiên cứu đóng góp ý tưởng, bài viết cho hai số chuyên đề về bền vững trong thị trường trên tạp chí Journal of Consumer Behaviour [2017 JIF = 1.659; CiteScore = 1.98] và Sustainability [2017 JIF = 2.075; CiteScore = 2.37].
Hai tác giả đến từ Úc đã sử dụng mô hình hệ thống động (dynamic system modelling) để thay thế thử nghiệm cho mô hình sử dụng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai truyền thống