CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: TED talks

The Audacious Project do tổ chức truyền thông khoa học TED triển khai đang xây dựng một mô hình tài trợ nghiên cứu mới mẻ so với các mô hình truyền thống.
TED Talks là một kênh video kiến thức phổ biến trên Internet với khán giả đại chúng. Tuy nhiên đối với các nhà khoa học thì TED Talks mang lại những lợi thế gì?