CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: The Audacious Project

The Audacious Project do tổ chức truyền thông khoa học TED triển khai đang xây dựng một mô hình tài trợ nghiên cứu mới mẻ so với các mô hình truyền thống.