CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: The limit of knowledge

Brian Resnick — phóng viên khoa học của Vox — bàn luận về sự khiêm tốn trí tuệ, tại sao con người thường không nhìn ra được thiếu sót của bản thân, và tầm quan trọng của sự khiêm tốn với môi trường học thuật và các nhà khoa học.
Khoa học có giới hạn tuyệt đối đến đâu? Chúng ta có thể am hiểu mọi thứ đến đâu?