CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: The New Yorker

Elizabeth Kolbert kể lại câu chuyện về những nhà khoa học viết về về sự biến mất của các đối tượng nghiên cứu của mình như băng hay san hô, đó cũng là sự biến mất của một phần của thiên nhiên Trái Đất.
David Blaine chứng minh cho mọi người thấy sự kết nối gần gũi giữa khoa học và ảo thuật ra sao.