CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road

Sách học thuật vẫn có chỗ đứng của chúng trong kho tàng khoa học nhân loại, mặc dù không còn vị thế trọng yếu như thưở xa xưa.