CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: The XXIV World Congress of Philosophy

Rất khó tưởng tượng khi một đại hội triết học quy mô toàn cầu diễn ra, thì các nhà nghiên cứu đến đó để bàn bạc những gì. Thật may, GS Hồ Sĩ Quý đã tận tình ghi chép và truyền đạt lại trong bài dưới đây. Họ quả là không vô cớ mất công sức và thời gian. Và các nội dung lý thú hơn nhiều so với cái tên gọi tưởng như khô khan: triết học.