CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: thinking

Năng suất lao động thật sự không phải là làm xong nhiều việc hơn, mà nó là làm xong đúng việc trong khi làm ít hơn
Bài nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science của tác giả Alison Brooks (ĐH George Washington) và các cộng sự chỉ ra bằng chứng khảo cổ cho sự vận chuyển của dụng cụ đồ đá và sử dụng màu sắc của người hiện đại (Homo Sapiens) từ cách đây 300.000 năm.