CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Total Factor Productivity

Hai nghiên cứu mới về năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất.
Nghiên cứu mới dự báo về ảnh hưởng của các hiệp định thương mại như TPP, EVFTA hay RTAs đến Việt Nam