CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: transparent peer review

Nhà xuất bản Emerald chính thức hợp tác cùng với Web of Science Group để triển khai bình duyệt minh bạch trên 3 tạp chí của mình.