CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: UKRI

UK Research and Innovation (UKRI)—cơ quan tài trợ khoa học quốc gia Anh—chính thức công bố chính sách xuất bản mở. Là một trong những cơ quan đầu tiên ủng hộ Plan S, chính sách của UKRI có nhiều điểm tương đồng.