CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: university system

Khoa học Trung Quốc đã đạt được các thành tựu đáng nể về số lượng nghiên cứu cũng như ảnh hưởng về trích dẫn, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục hướng đến cải thiện nền giáo dục đại học để đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội, cũng như hướng đến các thành tựu có ảnh hưởng thực sự.
Tại các quốc gia châu Âu, các nhà khoa học và các trường đại học đang cảm thấy lo lắng vì sự tự do học thuật của họ có thể bị ảnh hưởng nặng nề.
Các yếu tố tính chính chưa chắc đã là các yếu tố tiên quyết để các nhà khoa học có năng suất hiệu quả. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự tự do đem lại hiệu quả tốt hơn cho các nhà khoa học.