CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: VECM

Tác giả Ngan Tran (nghiên cứu sinh tại School of Economics, Finance and Marketing, thuộc RMIT University, Melbourne, Australia) có bài nghiên cứu mới rất lý thú về tác động dài hạn của các kênh truyền dẫn qua các van điều tiết lãi suất trên thị trường chính thức, đăng trên Journal of the Asia Pacific Economy, tháng 2-2018.