CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.2346

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới xuất khẩu tại Việt Nam trong số chuyên đề Empirical Finance trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ESCI].