CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.2551

Nghiên cứu mới với sự tham gia của các tác giả đến từ trường Đại học Thương Mại tìm hiểu về mức độ chủ động và động lực các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam thực hiện chiến lược môi trường.