CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.256

Bài nghiên cứu chỉ ra các đặc điểm và tác dụng của việc “đọc rộng” (extensive reading), đồng thời đề xuất giáo án giảng dạy tiếng Anh bằng cách tận dụng nguồn tại liệu khổng lồ từ Internet cho việc “đọc rộng” của học sinh.