CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.2630

Hai tác giả Phạm Hùng Hiệp và Vũ Minh Huyền đánh giá tổng quát mức độ hội nhập quốc tế của các nghiên cứu KHXH&NV nước ta dựa trên dữ liệu SSHPA.