CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.792

Tác động của quản trị doanh nghiệp đến mối quan hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam.